The Titan's Bride

The Titan's Bride

2 Views

Genre: , ,

Stars: , , , ,

Crew: Rei Ishikura, Eeyo Kurosaki, Shinichi Yoshikawa, Shinichi Yoshikawa, Junpei Washimi, Taichi Maezuka

Country: JP

Studio: Tokyo MX, ComicFesta

Runtime: 6:14 minutes

Quality: HD

First air date: Jul 05, 2020

Last air date: Jul 24, 2020

Episode: 9 Episode

Season: 1 Season

IMDb: 2